Общи условия за продажба и обслужване на GPS/GSM модули

Чл.1.Обща разпоредба:

  1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ИКОН и КЛИЕНТИТЕ ползващи системите FM или GH, наречени за кратко GPS/GSM модули.
  2. Тези Общи условия са задължителни за ИКОН и КЛИЕНТИТЕ и са основа за договарянето на продажбата и обслужването на GPS/GSM модули.
  3. Специалните условия при договарянето се уговарят в индивидуалния договор между страните. Към всеки индивидуален договор могат да бъдат подписани неограничен брой Приложения по желание на КЛИЕНТА /с цел поръчване на допълнителни количества от системите FM или GH/, които стават неразделна част от същия и  удължават срока му на действие, считано от датата на подписване на Приложението.
  4. При противоречие между Общите условия и индивидуалния договор се прилагат разпоредбите на индивидуалния договор.

Чл.2. Предмет на договора:
2.1. ИКОН поема задължението да съхранява, администрира  и поддържа данните, получени от GPS/GSM модула на КЛИЕНТА, както и да предоставя тези данни на последния  при поискване.
2.2. КЛИЕНТА поема задължението да използва услугите  на ИКОН и да му заплаща цената, посочена в Приложенията към индивидуалния договор.

Чл.3. Описание на услугата:
3.1. ИКОН осигурява обслужването чрез съхраняване, администриране и поддържане на данните, получени от GPS/GSM модула на КЛИЕНТА, както и му представя тези данни при поискване.
3.2. Свързването със Сървъра на ИКОН става чрез софтуер - АVL, инсталиран на персоналния компютър на КЛИЕНТА.
3.3. Проблемите, възникнали при обслужването не могат да продължават повече от 3% от общото време за обслужване, осъществено през месеца.

Чл.4.Действие на договора:
4.1. Договорът между ИКОН и КЛИЕНТА влиза в сила от датата на неговото подписване.
4.2. Срокът за предоставяне на услугата е посочен в индивидуалния договор и започва да тече от датата на активирането на GPS/GSM модулите.
4.3. Договорът между ИКОН и КЛИЕНТА е в сила до неговото изтичане, освен ако страните писмено не са изразили друго.

Чл.5. Монтаж и протокол за активиране на GPS/GSM модул:

  1. Монтажните работи се извършват в рамките на работното време / от 08.00 до 17.00 часа/ в работни дни. Ако по молба на КЛИЕНТА се извършва монтаж извън роботно време, или събота-неделя или празнични дни, КЛИЕНТА се задължава да заплати за монтажа на GPS/GSM модула двойната цена на тази, която е посочена в приложенията на индивидуалния договора. Ако КЛИЕНТЪТ желае GPS/GSM модула да бъде монтиран на посочено от него място, той се задължава да заплати командировъчни и пътни разходи.
  2. След като GPS/GSM модула бъде монтиран на всяко едно превозно средство, страните по договора подписват Приемно-предавателен протокол, който трябва да съдържа: дата и място на монтажа, време на започване и приключване на работата, регистрационните номера на автомобилите, сериен номер на GPS/GSM модулите. Ако КЛИЕНТЪТ не достави всичките си превозни средства или те не са подготвени  за монтаж, това трябва да бъде посочено в протокола, който се подписва от упълномощените лица.
  3. В монтажа се включва: инсталиране на T-AVL софтуер, инсталиране на GPS/GSM модули на превозните средства и свързването им със сървъра, всички технически оборудвания, СИМ-карти  и компютърни програми.

Чл.6. Цени и начини на плащане:
6.1. Всички цени свързани с GPS/GSM модулите, монтажа и поддръжката им се уговарят в приложенията на индивидуалния договор.
6.2. КЛИЕНТЪТ плаща за извършената услуга до 10-то число на текущия месец, като за това получава фактура или друг разходо-оправдателен документ.
6.2. Страните извършват плащанията на каса или по банков път, по сметки посочени в индивидуалния договор.

Чл.7. Права и задължения на страните:
7.1. Задължения на ИКОН:
7.1.1. Да осигури функциониране на монтираните GPS/GSM модули.
7.1.2. Да гарантира 12 /дванадесет/ месечен гаранционен срок след тяхното монтиране.
7.1.3. Да осигури възможност КЛИЕНТА да използва услугата, чрез инсталирането на необходимият T-AVL софтуер.
7.1.4. Да обучи персонала на КЛИЕНТА да използва софтуера, както и да го консултира при нужда.
7.1.5. Да осигурява обслужването чрез съхраняването, администрирането и поддържането на данните, получени от GPS/GSM модулите на КЛИЕНТА, както и да предоставя тези данни при поискване.
7.1.6. ИКОН няма право да разрешава на други лица да използват данните и информацията, получена от  GPS/GSM модулите на КЛИЕНТА.
7.1.7. ИКОН се задължава да съхранява данните, получени от GPS/GSM модулите на КЛИЕНТА в рамките на 3 / три/ месеца от датата на получаването им.

7.2. Права на ИКОН:
7.2.1. ИКОН има право да извърши технически преобразувания и промени в платформата  на сървъра и в данните получени от GPS/GSM модулите на КЛИЕНТА /съхраняване, запазване, предоставяне и трансфериране/ при условие, че тези промени няма да причинят неудобство на последния, и че той ще бъде информиран за тези промени, не по-късно от 1 /един/ ден преди тези промени да станат факт.
7.2.2. ИКОН има право да получи уговорената в индивидуалния договор цена. Ако КЛИЕНТА наруши договора като не заплати в срок уговорената цена,  ИКОН има право  временно да ограничи КЛИЕНТА да използва данните получени от неговите GPS/GSM модули.
7.2.3. В случай, че КЛИЕНТА не плати в рамките на 5/пет/ работни дни след временното ограничение ИКОН има право да преустанови получаването на данните от GPS/GSM модулите на КЛИЕНТА както и да поиска компенсации.
7.2.4. Ако КЛИЕНТА наруши договора по свое собствено усмотрение, то той поема задължението да заплати на ИКОН уговорената в индивидуалния договор цена, считано от датата на прекъсването.

7.3. Задължения на КЛИЕНТА:
7.3.1.КЛИЕНТА поема задължението да използва услугата по съхраняване, запазване, предоставяне и трансфериране на данните, получени от GPS/GSM модулите в рамките на 36 /тридесет и шест/ месеца.
7.3.2. Да се свързва със сървъра на ИКОН единствено като използва  T-AVL софтуера, инсталиран на персоналния  му компютър.
7.3.3. Да се договори по свое желание с мобилен оператор, който да осигури нужните СИМ-карти, които да съдържат телеметричен план за GPS/GSM модулите. При условие, че КЛИЕНТЪТ не договори мобилен оператор, ИКОН му осигурява такъв, като предварително се уговаря престоя на обекта извън територията на България. В този случай месечната поддръжка се определя по цени на мобилния оператор за роуминг. КЛИЕНТЪТ предоставя аванс за времето на престой на обекта извън територията на страната, чийто размер се уговаря между страните. ИКОН не носи отговорност при проблеми с GSM мрежата на Оператора.
7.3.4. Да подготви превозните средства според изискванията за монтаж.
7.3.5. Да използва монтираните GPS/GSM модули по предназначение, да спазва правилата за тяхната употреба и съхраняване. Никога да не ги поправя сам или с помоща на други лица. Да не ги препрограмира или да инсталира друг софтуер за тяхното управление.
7.3.6. В рамките на гаранционният срок да уведомява ИКОН за забелязани дефекти или проблеми с инсталираната програма.
7.3.7. Да заплаща на ИКОН уговорената цената посочена в приложенията на договора.
7.3.8. Ако КЛИЕНТА прекрати договора по собствено желание, без за това да е уведомил писменно ответната страна то той се задължава да заплати остатъка от уговорената в този договор сума, считано от датата на прекъсване.
7.3.9. Ако ИКОН прекъсне договора в съответствие с т. 7.2.3. от Общите условия, КЛИЕНТА поема задължението да заплати уговорената в индивидуалния договор цена, считано от датата на прекъсването.
7.3.10.  КЛИЕНТА се задължава да осигури достатъчна скорост на Интернет връзката между неговия персонален компютър и сървъра на ИКОН.

7.4. Права на КЛИЕНТА:
7.4.1. КЛИЕНТЪТ има право да получи данните от сървара при поискване и на  CD или DVD срещу допълнително заплащане.

Чл.8. Техническо поддържане и ремонт на оборудването:

Гаранционно поддържане на оборудването

 1. ИКОН осигурява на продадените GPS/GSM модули 12-месечен гаранционен срок, който започва да тече от датата на Приемо-предавателния протокол за тяхното монтиране или предаване на КЛИЕНТА.
 2. ИКОН извършва гаранционното поддържане на адрес:

гр. Шумен-9700
ул. „Хан Кормисож”4, ет.1, ап.3

На този адрес КЛИЕНТЪТ доставя повредените GPS/GSM модули или транспортните си средства, с монтирани на тях GPS/GSM модули за своя сметка, освен ако страните не се договорят друго.

 1. КЛИЕНТЪТ информира ИКОН за забелязани по GPS/GSM модулите технически, функционални и програмни недостатъци или повреди чрез електронна поща или други начини и средства за комуникация, като посочи вида на повредата и операцията, която не може да бъде извършена.
 2. След получаване на съобщението за повреда, и при условие, че GPS/GSM модулите са свързани със сървъра, ИКОН тества и проверява функционалността им. Отстраняването на повредата е в рамките на 72 /седемдесет и два / часа след получаване на съобщението по индиректен начин / чрез сървъра, интернет и др./. Ако ИКОН не успее да отстрани повредата по този начин, страните се договарят за времето на доставяне на GPS/GSM модулите или транспортните средства с монтирани GPS/GSM модули, или обяснява причините да откаже гаранционно поддържане.
 3. Когато КЛИЕНТЪТ достави GPS/GSM модулите за гаранционно поддържане, ИКОН ги отремонтира в рамките на 7 /седем/ работни дни. Периодът може да бъде удължен поради причини, които се дължат на вида на повредата, времето, необходимо за поръчване и получаване на резервните части и др. При доставяне на транспортни средства за поправка, те не трябва да съдържат никакъв товар, карго и т.н. Ако времето за ремонт продължи повече от 72 /седемдесет и два/  часа, гаранционният ремонт не може да бъде прекъснат, докато не бъде отстранена повредата в GPS/GSM модулите.
 4. В рамките на гаранционния период ИКОН изпълнява всички технически, функционални или програмни повреди за своя сметка. Повредите включват замяна на повредените части с нови или замяна на повредени GPS/GSM модули с работещи такива, с изключение на тотално повредени GPS/GSM модули или повреди, които не са включени  в гаранционното поддържане и поради това правилата за гаранционно поддържане не важат за тях.
 5. Случаите, в които не се осигурява гаранционно поддържане са:

-  GPS/GSM модулите не се използват по предназначение; повредите са причинени от неспазването на правилата и инструкциите за употреба и съхранение;
-  GPS/GSM модулите са свързани с друго оборудване;
- повредите във функционирането на GPS/GSM модулите са от механично, химично, термално или физично естество;
- GPS/GSM модулите са отваряни или са със сменени части;
- КЛИЕНТЪТ е правил опит да поправя сам или с чужда помощ GPS/GSM модулите;
- с GPS/GSM модулите са боравили и други лица;
- GPS/GSM модулите са откачени от захранването или захранването не работи;
- проблемите във функционирането се дължат на променливо напрежение в захранването;
- програмите, създадени от производителя и инсталирани на превозните средства и на работните места са били изтрити, препрограмирани или копирани;
- програмите, инсталирани в GPS/GSM модулите и на работните места са били “заразени” с  вируси.
- нарушенията в работата на GPS/GSM модулите са били причинени от проблеми в сървъра или компютъра на клиента;
- когато на компютъра, осигуряващ постоянна връзка с GPS/GSM модулите  или сървъра са инсталирани нелегални програми;

 1. Ако възникнат случаите, посочени в т.7, ИКОН има право да откаже гаранционното поддържане или отстраняване на повредата и да поиска КЛИЕНТЪТ да заплати извънгаранционно ремонта на GPS/GSM модулите по цени, определени от него.
 2. След извършване на ремонта и отстраняване на повредите  се издава протокол независимо дали той е бил извършен по гаранция или не. Протоколът съдържа:

- извършената работа и датата;
- сериен номер на дефектиралите GPS/GSM модули;
- регистрационния номер на превозното средство с инсталиран GPS/GSM модул;
- начало и край на работата;
- причината за повредата;
- описание на извършената работа;
- списък с подменените части и детайли;
- дали повредата е отстранена по гаранция или не;

 1. Ако в хода на установяване на повредата в рамките на гаранционния период се установи, че причината за повредата е извънгаранционна по правилата в т.7, ИКОН преди да започне отстраняването на повредата трябва да информира КЛИЕНТА и да обясни защо повредата не се покрива от гаранцията.
 2. ИКОН има право да откаже осигуряване на гаранционно обслужване, ако КЛИЕНТЪТ има системни нарушения по договора или финансови задължения .
 3. ИКОН осигурява извънгаранционно обслужване в случаите, описани в т.7 и след изтичане на гаранционния период, по молба на КЛИЕНТА по определени от ИКОН цени или по отделно извънгаранционно споразумение между страните.
 4. Ако не е уговорено друго, КЛИЕНТЪТ заплаща за извънгаранционния ремонт и поддържане в рамките на 5/пет/ дни от получаване на фактурата.

Чл.9. Отговорности на страните:
9.1. Ако някоя от страните пропусне да изпълни или правилно да изпълни задълженията си по индивидуалния договор, страната нарушител ще компенсира другата страна за всички загуби, възникнали в резултат на нарушението.
9.2. Страната, която не изпълни или не изпълни правилно задълженията си се  счита за отговорна само, ако е настъпила вреда за другата страна.
9.3. Ако КЛИЕНТЪТ не заплати договорената сума, той поема задължението да плати на ИКОН глоба /лихва/ в размер на 0,2%, която ще бъде начислена за неплатената сума за всеки ден просрочие / на забава/.
9.4. Ако някоя от страните не може да изпълнява индивидуалния договор поради форсмажорни обстоятелства, тя трябва да информира възможно най-бързо другата страна, както и да я информира когато форсмажорните обстоятелства вече не са на  лице. Освобождаването от отговорност започва в момента на възникването на форсмажорните обстоятелства или от момента, когато другата страна получи предупреждението. Ако едната страна пропусне да информира другата страна навреме, тогава тя ще се третира като отчасти отговорна да компенсира другата страна за загубите, които иначе биха могли да бъдат избегнати.

Чл.10. Конфиденциалност:
10.1.В рамките на срока на индивидуалният договор и 3 /три/ години след  приключването му, ИКОН поема задължението да не разкрива каквато и да е информациа на други лица свързана с него - неговото съдържание, предмет, технически и други условия спесификации, както и информация, касаеща осъществяването му или информация получена по време на изпълнението му.
10.2. ИКОН поема задължението да вземе всички необходими мерки и да предотврати изтичане на информация към други лица /включително, но не само директни или индиректни негови конкуренти и служители, с изключение на служителите, които са оторизирани да преговарят или да сключват индивидуални договори/.
10.3. Тези ограничения не се прилагат в случаите, когато страните са задължени да осигуряват информация в съответствие с Законите на Република България.
10.4. В случай на нарушаване на клаузата на конфиденциалност, виновната страна дължи на изправната пълно обезщетение за причинените вреди.

Чл.11. Кореспонденция:
11.1. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в индивидуалния договор, тя е длъжна предварително да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията изпратени на известния адрес ще се считат за надлежно изпратени и получени.

Чл.12. Други разпоредби:
12.1. Всички изменения и/или допълнения в индивидуалния договор се правят по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.
12.2. Всички спорове, свързани с индивидуалния договор се решават от страните чрез преговори. Ако те са невъзможни, по решение на всяка от страните, спорът може да бъде отнесен до компетентния съд.

 

 

За ИКОН:      .......................

 

За КЛИЕНТА: .....................